fbpx

Консултации и Менторинг

Придобийте  нужната яснота, насоки и информация, за да изградите успешни инвестиционни имоти

Следствие на нашия практически опит, който сме трупали през години, може да ви предложим яснота, насоки и информация, за всеки един аспект от инвестициите в недвижимите имоти.

Какво предлагаме?

 • Отговори - предлагаме отговори, яснота и насоки, за да вземете максимално информирано решение относно инвестиция в недвижим имот. 
 • Оценяване на имота - сформиране на крайна цена за търсене/предлагане на имот спрямо основните методи за оценка (капитализацията, разхода, сравнителен анализ).  
 • Оценяване на рентабилността - оценка спрямо ключовите метрики/индикатори за калкулация на маржовете, така и различните форми на печалба и доходност.
 • Риск - оценяване на инвестиционната възможност, спрямо основните фактори, които са неразривно свързани с недвижимите имоти.
 • Потенциал за печалба - анализиране и оценяване на потенциала за наемана и капиталова печалба.
 • Разработване на стратегия - всичко от избор на имот, форма на печалба, инвестиционен хоризонт до същинското управление на имота.
 • Скрит потенциал на стойност - анализиране и оценяване на скрития потенциал на стойност и как да се извлече печалба от него.
 • Изходяща стратегия - кога, как и на кого да продадем имота, както и как да си върнем инвестицията, но и да запазим имота си ... техника за напреднали!
 • Leverage - поглед спрямо класически и алтернативни форми за осигуряване на външно финансиране (кредит).
 • Структуриране на финансирането - ефективното разпределение на собствени и заемни средства, с които да се финансира сделката.
 • Анализиране на паричните потоци - търсене на скрити възможности.
 • Финансово планиране - изграждане на финансов план + анализ на чувствителността.
 • Маркетинг - изграждане на ефективен план за осигуряване на минимална овакантеност на имота.
 • Управление и отчетност - всичко, което е нужно, за да работи инвестицията на максималния си потенциал. 
 • Нетна стойност на имота -  дисконтиране на паричните потоци спрямо индивидуални/пазарни допускания за растеж/риск.
 • Инструменти и техники за проучване, анализиране и управление.
 • Партньорство - разпределение на собствеността на сделката спрямо финансовия риск и вложеното време на всеки от партньорите, както и разпределение на генерираната печалбата (waterfall).
 • Техники и стратегии за продажби и водене на преговори.

200 лева

Еднократна Сесия

1 час

За съвет по конкретна тема

3 000 лева

Менторинг

20 часа

Придобиване на знания и умения, за изграждане и управление на инвестиционни недвижими имоти